Zneei tini ovzdu i ve c panilsku

Ka¾dý den, i v továrnì i v umìní, jsme obklopeni rùznými vnìj¹ími faktory, které mají nápad pro jejich byt a radost. Kromì základní redundance, jako je: umístìní, teplota, zvlhèovací médium a podobnì, se pohybujeme smìrem k provádìní s rùznými plyny. Vzduch, který dýcháme, není v naprosté èistotì, ale zneèi¹tìný. Pøed zneèi¹tìním prachovými strukturami se mù¾eme bránit maskami s filtry, i kdy¾ ve vzduchu jsou èasto jiné neèistoty, které èasto nejsou snadno viditelné. Jedná se zejména o jedovaté výpary. Nejèastìji je mù¾ete objevit, ale díky nástrojùm typu, jako je senzor toxických plynù, který detekuje patogenní èástice z atmosféry a informuje o jejich pøítomnosti, díky èemu¾ nás varuje pøed nebezpeèím. Nane¹tìstí je nebezpeèí nesmírnì obtí¾né, proto¾e nìkteré látky, pokud je oxid uhelnatý bez zápachu a èasto jejich pøítomnost ve vzduchu vede k vá¾nému po¹kození zdraví nebo smrti. Kromì komína nás také ohro¾ují dal¹í prvky, které senzor detekuje, jako dùkaz síranu, který je ve vysoké koncentraci zanedbatelný a zpùsobuje okam¾itý ¹ok. Dal¹ím toxickým plynem je oxid uhlièitý, stejnì nebezpeèný jako staré a amoniak - plyn, který je v obsahu pøítomen, i kdy¾ ve specifiètìj¹í koncentraci, ¹kodlivý pro zamìstnance. Detektory jedovatých prvkù jsou také schopny najít ozón a oxid siøièitý, co¾ je tì¾¹í plyn, ne¾ poèasí, pova¾uje také snahu uzavøít oblast v blízkosti zemì - od posledního zaèátku pøesnì v úspìchu, kdy¾ jsme vystaveni úkolu této základny, mìli bychom senzory dát na vhodném místì aby mohl cítit hrozbu a informovat o nìm. Dal¹í nebezpeèné plyny, které nás detektor mù¾e obdivovat, jsou korozivní chlor a vysoce toxický kyanovodík a snadno rozpustný ve vodì, nebezpeèný chlorovodík. Mìlo by být instalováno èidlo toxického plynu.