Vyvoj spoleenosti wikipedia

Jsme obzvlá¹tní, ¾e vývoj na¹í jednotky chce ze spokojenosti v¹ech zákazníkù vyu¾ívat své vlastní slu¾by, tj. Instalaèní jednotky, specializované prodejny, stavby a investory, kteøí jsou koneènými pøíjemci.

Jsme pøesvìdèeni, ¾e roz¹íøení obchodní nabídky, zkrácení dodacích lhùt, zlep¹ení kvalifikace zamìstnancù a neustálé zlep¹ování úrovnì slu¾eb zákazníkùm a forem poskytovaných zaøízení zaruèují dosa¾ení plánovaného cíle.

Zavazujeme se, ¾e usilujeme o to, aby na¹i u¾ivatelé byli velice spokojeni a byli pøesvìdèeni o tr¾ní cenì a formì poskytovaných zaøízení.

Ventilátor oznaèený slovem "explosion proof" je pravoúhlý nevýbu¹ný tanier urèený pro pou¾ití v prostøedí s nebezpeèím výbuchu, vhodný pro montá¾ do jakéhokoliv druhu práce v pravoúhlých vìtracích kanálech. Postaveny z pozinkované oceli a opatøeny kontrolním poklopem, pøejdou k motoru a rotoru, ani¾ by museli odstranit ventilaèní kanál.

Odstøedivé ventilátory se provádìjí spoleènì s mezinárodní normou ISO 9001. Jsou vytvoøeny pro zem v blízkosti rizika výbuchu mimo doly a dùlní výkopy. Ventilátory mají rotory vyrobené z hliníkových slitin nebo obì¾ných kol z ocelových plechù, samoèisticí, prá¹kovì lakované. ®ádný dùvod pro kvalitu, obì¾né kola vyvá¾ená v souladu s normou ISO 1940-1. Skøíò mù¾e být svaøena z ocelových plechù, prá¹kové barvy v èerné barvì. Skøíò má kontrolní a drená¾ní otvor. Konstrukce má detaily z mosazného plechu, které minimalizují nebezpeèí jiskøení. Rotory a plá¹» z pozinkované, pozinkované nebo nerezové oceli jsou navr¾eny na vy¾ádání.

Støe¹ní ventilátory se pou¾ívají pro v¹echny a prùmyslové vìtrání v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Stroje mají pøímý pohon, rotor s lopatkami, které jsou naklonìny do konce, postavené s pozinkovanými, s hliníkovým nábojem. Ventilátory byly navr¾eny v tøífázovém motoru, který je pøizpùsoben pro praxi v oblastech ohro¾ených výbuchem