Vlasy pro blond ramena

Mùj bratranec má obzvlá¹tì rád hraní s vlasy, mù¾ete ji po nìkolik dní pohladit a rozcuchat si vlasy. Zároveò je opravdu odhodlána, ¾e kdy¾ chci, aby v¹echno vypadalo dokonale, mù¾u pìtkrát zastrèit jeden cop, v¾dy s lukem na vlasy nebo s vlásenkou. Má rád ¹kolní vystoupení a nejvíce jim vytváøí. Její nedávná tvorba, Queen Joker, byla navíc originální a potøebovala perfektní úèes a obleèení. Moje matka ji zpoèátku zamotala tuctem copánkù se stuhami. Pozdìji tento nádherný jedenáctiletý øekl ne, ne, je¹tì jednou. Vlastnì budu dìlat kudrnaté vlasy .... tak to zaèalo. Pùl hodiny natáèení a jejich kombinování. Vypadala krásnì jako jediná princezna. Teprve kdy¾ se pak spojila s aristokraty, rychle zmìnila názor. Nespoléhají se na to, ¾e od zaèátku pøehlídky uplynuly více ne¾ dvì hodiny. Neèekanì ... zcela zmìnila my¹lenku a ve svém projevu to bylo o nìco více "neeee, já opravdu nechci, nemám co pøipomínat princeznu, co je její podøízené." Po¾adovala nový úèes, uspoøádala si vlasy na kù¾i plné koky. Na¹tìstí, jak jsme øíkali døíve, máme nyní kontrolu pøi tvarování jejích vlasù, pak to v¹echno ¹lo obzvlá¹tì rychle. Její matka byla na jednu stranu pøipravena na dal¹í minutu.

Erozon Max

Podívejte se na nabídku sponek na vlasy