Vakuove baleni v anglietini

Aèkoli vakuové balení je nejèastìji pou¾íváno u velkoformátových obchodù, cateringových spoleèností a restaurací, stále èastìji a individuální zákazníci hledají zaøízení, která jim umo¾ní prodlou¾it ¾ivotnost skladovaných potravin. Souèástí balení jsou také speciální sáèky, vakuové nádoby a balicí zaøízení, které umo¾òují balení men¹ích mno¾ství potravin.

Domácí vakuové balicí stroje mohou pou¾ívat speciální vakuové skladovací vaky nebo pou¾ít vakuové plastové nádoby. V pøípadì kontejnerù se nejèastìji pou¾ívají speciální ruèní èerpadla, která nasávají zbyteèný vzduch z nádoby a slibují její hermetické uzavøení. Pro uzavírání lahví se speciálními vakuovými zátkami lze pou¾ít vhodný zpùsob pùsobení. Obvykle mají univerzální velikost a je dùle¾ité je nasmìrovat k uzavírání lahví s vínem, pokud jsou také do lahví s olejem nebo balsamikovým octem. Vakuové uzavøení lahve prodlu¾uje ¾ivotnost obsahu - po vysátí bude víno pravdìpodobnì ¾ít chránìno po dobu a¾ 20 dnù. Pro srovnání, víno v otevøené láhvi lze skladovat pøi vysoké teplotì po dobu 2-3 dnù.

Pro ka¾dodenní pou¾ití to mohou být dal¹í pøizpùsobená zaøízení, jako je multivac, který bude ukládat potraviny do urèitých sáèkù. Skladování potravin v pytlích zvy¹uje dobu skladování - v závislosti na typu výrobku, také z místa, kde bude skladováno (pokojová teplota, lednice nebo mraznièka, doba skladování mù¾e být a¾ ètyøikrát. Ve vakuovì uzavøených pytlích mù¾ete ukládat sypané produkty, jako je káva nebo èaj, zpracované potraviny, ale také zelenina, maso a maso. Vakuovì zabalené maso bude ¾ít v mrazáku pøi dostateènì nízké teplotì po dobu a¾ 26 mìsícù. Dal¹í výhodou vakuového balení pomocí sáèkù je skuteènost, ¾e nemají pøíli¹ mnoho místa.