Simultanni poekladatelska cvieeni

Konsekutivní tlumoèení nazývané post-pøeklad je nápoj z tlumoèení a práce po projevu mluvèího. Pøekladatel je vedle mluvèího, pozornì naslouchá jeho poznámkám a po tom hraje v neznámém jazyce. Bìhem øeèi se èasto dostává z pøedem pøipravených poznámek. V souèasné dobì se konsekutivní interpretace promìní v simultánní pøeklad.

Eroxel

Konsekutivní pøekladová technika odkazuje na výbìr, ale na nejaktuálnìj¹í reklamu a úèel zprávy. (Anglický "tlumoèník" pochází z anglického slovesa "to interpret".Konsekutivní tlumoèení je vyu¾íváno pøedev¹ím s minimálním poètem úèastníkù, napø. Na odborných setkáních, prohlídkách, pøi jednáních, ¹koleních, tiskových konferencích èi obchodních jednáních. Konsekutivní interpretace se pou¾ívají také tehdy, kdy¾ pachatel není schopen poskytnout dobré vybavení pro simultánní tlumoèení. Nìkdy se stává, ¾e i zku¹ený pøekladatel preferuje pøekládat krat¹í fragmenty výpovìdí nebo dokonce vìt po vìtách tak, aby obsah výpovìdi mohl být co nejpøesnìji reprodukován. V souèasné dobì tedy existuje styèný pøeklad. Konsekutivní tlumoèení je rozdìleno pouze pøekladem spojení do délky fragmentù, které mají být pøelo¾eny. V rozsáhlej¹ích setkáních se praktikují pøeklady liasion, proto¾e jsou pro klienty ménì nároèné, proto¾e jsou nuceni nìkolik vteøin èekat na pøeklad.Konsekutivní tlumoèení je skvìlá práce, která vy¾aduje, aby pøekladatel mìl øádné vzdìlání a vynikající jazykové vzdìlávání. Velmi dobøe pøipravený a uèený definovat je schopen znovu vytvoøit i desetiminutový projev. Pøítomnost není okam¾ikem k zamy¹lení nad správným slovem. Bìhem pøekladu si musí pamatovat èísla, data, jména nebo spoleènosti. Aby se zachovala kvalita pøekladu pøed zahájením práce, mìl by po sobì následující tlumoèník získat potøebné materiály týkající se problému a nauèit se pøeklad. Mohou ¾ít v textech projevù nebo prezentací.