Pzu ochrana ivota fora

Jedním z nejdùle¾itìj¹ích aspektù bezpeènosti v prùmyslu je ochrana lidského ¾ivota.Je zøejmé, ¾e pøirozené chyby vedou k nejzáva¾nìj¹ím událostem i v závodì i v roli. Tak¾e do znaèné míry na¹e - zdánlivì bezvýznamné a nízké - chyby nás nièí.

Je mo¾né se tìmto událostem vyhnout?Samozøejmì za pøedpokladu, ¾e je pracovi¹tì dobøe pøipraveno, i za tìch nejpøekvapivìj¹ích okolností. Kdy¾ tedy ve své lékárnièce potøebujete najít náplast a elastický obvaz, samozøejmì ve smyslu zamìstnání, musíme se dostat k nejzákladnìj¹ím zdrojùm pomoci.Tyto nápoje mají pravdìpodobnì hasicí pøístroj nebo po¾ární deku - vynikající hasièskou skupinu, která vytváøí nenapravitelné ¹kody a pøímé ohro¾ení èinnosti nebo zdraví. Pokud jsou v pracovnì výbu¹né zóny nebo zvý¹ené nebezpeèí po¾áru - dejte mi názor, ¾e bych mìl v¾dy dostat hasicí pøístroj správné velikosti a energie, aby se zabránilo nebezpeèí.

Je zøejmé, ¾e se urèitým zále¾itostem nevyhne a pozná sám sebe - co bychom mìli v takové vìci udìlat?Vìt¹ina modelù a pøedpisù pøedpokládá evakuaci lidí - a nìkdy i dobrého majetku, a volání pøíslu¹ných státních orgánù, jako je hasièský sbor, policie, ambulance nebo specializované jednotky - plynová nebo energetická ambulance. Ve svìtle zákona, být lidé jsou dùle¾itou cenu a ¾ádná èástka penìz, nebo cena problému, stojí za ztrátu ¾ivota nebo vá¾né po¹kození zdraví. Sna¾te se tak vyhnout riziku nebo se s ním vypoøádat jinou rukou - ani¾ byste se vystavovali!