Psycholog a pokladna

Volba nové pokladny pro na¹i znaèku by mìla být velmi peèlivì promy¹lena, zejména pokud máme v úmyslu koupit zaøízení, které slou¾í k tomu, abychom slou¾ili pro mnohem del¹í roky pou¾ívání. Musíme velmi tvrdì uva¾ovat nejen o výbìru samotné pokladny, ale o samotném tisku, který hraje zvlá¹» dùle¾itou roli. Pokud se peèlivì postaráme o v¹echny nejdùle¾itìj¹í technické parametry pokladny, budeme mít stejný dùraz na dal¹í provozní náklady na¹í pokladny.

Pokud bylo døíve zmínìno s obzvlá¹tì dùle¾itým parametrem, na který je tøeba vìnovat zvlá¹tní pozornost, je výbìr vhodného tiskaøského mechanismu. V souèasné dobì mù¾eme zvolit mezi mechanismy pro tisk jehel a mechanizmy tepelného tisku, které se stávají stále oblíbenìj¹ími. Jehlový mechanismus je bohu¾el velmi uznávaný a co je nejdùle¾itìj¹í rozhodnì pomalej¹í ne¾ tepelná zaøízení. Za zmínku stojí také to, ¾e barvicí pásky jsou také u¾iteèné pro jejich správné fungování. Registraèní pokladny, které mají mechanismus jehly jsou obvykle mnohem populárnìj¹í, a proto pøitahují pozornost zákazníkù, kteøí platí v centrální aby stanovisko cenì a dal¹ích technických parametrù pokladny dát do pozadí.

Posnetová fiskální tiskárna ze seriálu je velmi tajemná a funguje velmi rychle. Mírný Nevýhodou & nbsp; je samozøejmì to, ¾e je tøeba pou¾ít speciální termální papír, který je obzvlá¹tì krásné ne¾ dvojnásobek døíve zmínìných ofsetového papíru, bì¾nì pou¾ívané v jehlièkové tiskárny. Rovnì¾ je tøeba si uvìdomit, ¾e musíte vkládat poti¹tìné termopapíry v dùstojných podmínkách. Na svatbu je stále hodnì tiskáren má elektronickou kopii úètenky, která je také pøijat IRS. & Nbsp; & nbsp; Tyto údaje musí být ulo¾eny & nbsp; pro ka¾dou chvíli pìt let od posledního okam¾iku, kdy finanèní úøad má pravomoc provádìt inspekce.

Stojí za to investovat do pokladen známých spoleèností, jako jsou: posnet. Tento výrobce v souèasné dobì musí nabídnout nejlep¹í technické parametry pokladny, zejména finanèní zaøízení jsou pokryty atraktivními propagacemi.