Prumyslu a ochrany ivotniho prostoedi

Inovativní prùmysl pou¾ívá desítky tisíc hoølavých a rychle látek. Parametry plynù a kapalin v moci faktù jsou zcela pochopeny a zdokumentovány. Identifikace nebezpeèí, která vyplývají z jejich pøítomnosti v pracovním procesu, je tedy relativnì velmi pøíjemná. Situace se zastaví s velkou silou komplikující úspìch pohybu, skladování nebo zpracování sypkých materiálù. V mnoha úspì¹ích jsou zdánlivì ne¹kodné látky jako mouka, døevo, cukr, kakao, hliník nebo dokument v prachové kù¾i vá¾ným nebezpeèím výbuchu.

Centrální prùmyslové vysavaèe se pou¾ívají k o¹etøení usazeného prachu z parketových podlah, hladkých povrchù a konstrukce nástrojù a hal. Pak má v úmyslu zachovat hygienu v pracovnì a tím i jediná ochrana pracovníkù a strojù a zaøízení pøed negativním dopadem prachu v moderní hrozbì sekundárních výbuchù. Ka¾dá spoleènost, která vyrábí prùmyslová zaøízení, musí provést instalaci v souladu s pøíslu¹nými normami obsa¾enými v instalaci smìrnice atex.

Dùle¾itým úkolem je centrální vysávání:- ochrana zdraví a zastoupení ¾en na místì proti negativním úèinkùm prachu.- ochrana organizací a pøíslu¹enství proti selhání v dùsledku pra¹nosti,- ochranu zaøízení a ¾en, které provádìjí èinnosti proti úèinkùm neøízeného erupce pylu.

Pozor - nebezpeèí výbuchuPokud jsou v procesu vysávání zapojeny hoølavé nebo výbu¹né látky, plyny, prach, kapalné páry nebo hybridní smìsi, existuje vysoké riziko nekontrolovaného výbuchu. Událost pak pravdìpodobnì zpùsobí, ¾e se jednotka pro odstraòování prachu znièí sama, stejnì jako celá jednotka. Podle statistik jsou filtraèní jednotky a cyklony souèástí vìt¹iny zaøízení s vysokým rizikem výbuchu.

Centrální vysávání a výbu¹ná bezpeènostJak bylo uznáno vý¹e, nejdùle¾itìj¹í významy nápojù, centrální vysavaè, je, aby se minimalizovalo riziko výbuchu sekundární odstranìním tzv práci oddìlení. zbytky prachu. Øe¹ení to samé s rychlou rukou, maximalizuje bezpeènost a po¾ární jednotky, s mìnícími se sni¾uje náklady spojené s procesem instalace tak, aby odpovídaly po¾adavkùm smìrnice ATEX. Jediná poznámka, ¾e úspìch hoølavého prachu a výbu¹né, centrální instalace vakua musí být pøísné po¾adavky smìrnice ATEX.