Profesionalni poekladatel ciapacki

Práce pøekladatele je velmi dùle¾itá a velmi zodpovìdná práce, proto¾e tato ¹kola musí mezi tìmito dvìma pøedmìty projít významem samotného výrazu mezi nimi v rozsahu druhého. Musí tedy opakovat slovo, co bylo øeèeno, ale spí¹e spí¹e význam, obsah, podstatu výrazu a pak je to lep¹í. Takový pøekladatel má kolosální postavení v komunikaci a porozumìní, stejnì jako v jejich poruchách.

Jeden z pøekladù je po sobì následující interpretace. Jaké jsou pak také pøeklady také na to, co se spoléhají na jednoduchou vlastnost? No, kdy¾ mluvíte sami, pøekladatel to z nìjakého dùvodu naslouchá. Pak mù¾e dìlat poznámky, a to je jen zapamatovat si, co øeèník potøebuje. Pokud je tento cíl jedním z aspektù na¹í pozornosti, pak je úkolem pøekladatele opakovat jeho úvahu a princip. Samozøejmì, jak ji¾ bylo øeèeno, není tøeba pøesné opakování. Vy¾aduje to tehdy, kdy¾ pravdìpodobnì pøedává smysl, historii a dìlá prohlá¹ení. Po opakování mluvèí pokraèuje v jeho pozornosti a znovu mu dává efektivní funkce. A samozøejmì v¹echno probíhá systematicky, dokud není uèinìno prohlá¹ení nebo odpovìï, která se objevuje také v jednoduchém jazyce, a jeho názor je pochopen a mluvil s první osobou.

Tento typ pøekladu má známé rozhodnutí a nevýhody. Nevýhodou je, samozøejmì, ¾e se provádí pravidelnì. Na druhou stranu se tyto segmenty mohou trochu soustøedit a mít na mysli zájem. Pøekladem nìkterých textù mù¾ete snadno odvrátit sebe, zapomenout na nìco nebo prostì porazit rytmus. V¹ichni ov¹em mohou sly¹et v¹e a komunikace je zachována.