Pravni a normativni akt

Významné disproporce v právních pøedpisech týkajících se bezpeènosti v oblastech Evropské unie, zejména v oblastech ohro¾ených explozí metanu nebo uhelného prachu, znamenaly, ¾e byly rozhodnuty je harmonizovat vytvoøením pøíslu¹né smìrnice. Smìrnice ATEX byla proto vytvoøena v oblasti zón, které jsou pøímo vystaveny výbuchu.

Znaèka tohoto právního materiálu je pova¾ována za francouzskou, co pøesnì zní atmosféraExplosible. Hlavním úkolem tohoto principu bylo co nejvíce sní¾it riziko výbuchu metanu nebo uhelného prachu v nebezpeèných prostorách. V klubu je kontrolovaný dokument také ¹iroce propojen s ochrannými systémy a nástroji, které jsou pøijímány v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Mluvíme o elektrických zaøízeních.Spolu s právními ustanoveními smìrnice ATEX mù¾e nebezpeèí výbuchu ve vý¹e uvedených prostorách pocházet ze skladování, výroby a dodateèného pou¾ití látek, které pøi smíchání se vzduchem nebo pouze s jinou látkou mohou zpùsobit údajný výbuch. Ve smìru tìchto látek lze zmínit pøedev¹ím hoølavé kapaliny a také jejich páry, jako jsou alkoholy, ethery a benziny. Kromì toho mù¾ete zahrnout hoølavé plyny, jako je butan, propan, acetylen. Dal¹í látky mají a vlákna jako cínový prach, hliníkový prach, døevní prach a uhelný prach.I kdy¾ není mo¾né popsat v¹e, co je v tomto dokumentu. Proto je tøeba zmínit, ¾e studium tohoto normativního aktu obecnì by mìlo mít vliv na obecné podmínky a potøeby jako styly a nástroje v oblastech s nebezpeèím výbuchu. Podrobné pokyny v¹ak lze nalézt v jiných materiálech. Je tøeba mít na pamìti, ¾e jiné dokumenty upravující rozsah výbu¹ných zón s metanem nebo uhelným prachem se nijak neli¹í od smìrnice ATEX.Mìlo by se také pamatovat na to, ¾e v¹echna zaøízení uvedená v nebezpeèných prostorách musí být øádnì oznaèena znaèkou CE, co¾ znamená, ¾e zaøízení muselo projít postupem posuzování shody, který provedla oznámená osoba.

Smìrnice pro nové øe¹ení (jak specifikuje smìrnice ATEX v pøípadì nesouladu nástrojù v oblasti s nebezpeèím výbuchu naznaèuje, ¾e èlenský stát mù¾e podniknout kroky k odejmutí tohoto zaøízení.