Pou ity sbirae prachu

Ocitli jsme se uprostøed prázdnoty. V urèitém okam¾iku v¹echno stálo na sedadle a bylo nám pro nás neznámé. O nebezpeèný amok se pomalu zajímala spoleènost bratrù, kteøí se pøipojili k na¹í spoleèné misi. V¹echno se zaèalo pomalu vracet k principu, i kdy¾ to nebyla pohodlná situace. Mým úkolem bylo najít lapaè prachu "kazetového prachu". Pravdìpodobnì se mnozí z vás zajímají, co dává a kdy ukazuje. Vysvìtluji to teï. Sbìraè kazetových kazet zva¾uje úkol èistit vzduch obsahující suchý prach. Ka¾dý z nich má speciální filtr, který umo¾òuje odvzdu¹nìní sil a kontejnerù. Mohou být navr¾eny pro interní pou¾ití a externí. Èasto je chránìn ve výrobních halách, kde se vyrábìjí materiály, jako jsou døevo, chemikálie, v¹echny sypké materiály a kovové piliny.

Nic, o èem by se dalo pøemý¹let, ¹li jsme hluboko do temnoty, dotýkali se temnoty, prolomili rozlehlost propasti, ve které chytili svá tìla. Mysl byla nepøítomná, ale dostateènì efektivní, aby si vzpomnìla na cíl - kazetový sbìraè kazet musel být v tìsných rukou. Je tì¾ké øíci, jak moc byla na¹e cesta - spolu se ztrátou víry v úspìch na¹í práce - ztracena i pro smysl pro èas. To ovlivnilo jeho vlastní pohodlí, proto¾e eliminovalo únavu, která nebyla spojencem této expedièní normy. Aèkoliv pokyny, které jsme na zaèátku koupili, byly velmi úspì¹né, nezapoèítaly se do posledního, které jsme vidìli po dosa¾ení ¾ivotního prostøedí. Je tì¾ké øíci, nebo máme pravdu, kdy¾ dìláme dal¹í kroky. Zme¹kali jsme zmínku o tom, zda jsou na¹e kroky správné. Mù¾eme také otoèit zády k na¹emu cíli. & Nbsp; ©kolení, které nám pomohlo, ale udr¾ovalo na¹i krev chladnou. Bohu¾el to byla tøída pochybností a okam¾ikù zaváhání - odsoudili bychom se k trvalé smrti. Kromì potøeby plnit na¹i práci vytvoøili instinkt pøe¾ití v horách, které nás osvobodily od temných my¹lenek. Po mnoha únavných stezkách zatemnìných oblastí polské oèi ukázaly problém v záøi tak vysoko, ¾e nebylo snadné zjistit, co vlastnì bylo. Poté, co se k nìmu pøiblí¾il, bylo to na nás, ¾e to byl souèasný sbìraè prachu - cíle na¹eho boje bylo dosa¾eno.