Polarizovany opticky mikroskop

Laboratorní mikroskopy (také oznaèované jako optické mikroskopy jsou mikroskopické nástroje, které vyu¾ívají svìtlo procházející optickým systémem, aby vytvoøily zviditelnìný obraz pozorovaného objektu. Mikroskopy jsou zalo¾eny pøedev¹ím na sadì optických èoèek, od nìkolika a¾ po tucet.

Kde se pou¾ívají mikroskopy?Moderní laboratorní mikroskopy se pou¾ívají v mnoha vìcech k hledání velmi malých objektù. Profesionální mikroskopy se pou¾ívají v biologických, biochemických, cytologických, hematologických, urologických a dermatologických vy¹etøeních v klinických laboratoøích v rùzných zdravotnických zaøízeních. V biologii se pou¾ívají laboratorní mikroskopy, v mikrobiálních studiích a analýze morfologie bunìk a tkání. Vìdecké obory zodpovìdné za tyto studie jsou mikrobiologie, histologie a cytologie. Aèkoli v èástech chemie a fyziky se mikroskopy dokonce zaèínají v krystalografii nebo metalografii. Geologové je pou¾ívají k analýze stavby hornin.

Zvìt¹ení obrazuTradièní laboratorní mikroskopy pou¾ívající pøirozené nebo umìlé svìtlo v optickém zájmu (nìkdy oznaèované jako svìtelné mikroskopy, se také hrají ve vzdìlávání jako pomocný vzdìlávací nástroj pøi èinnosti v exaktních vìdách. Testovaný objekt je zkou¹en okulárem nebo na monitoru díky pou¾ití promítacího adaptéru. Maximální fyzikální limit zvìt¹ení filmu v optických mikroskopech je pøesný pomocí úhlového rozli¹ení èoèky, který je kombinován s vlnovou délkou svìtla, pøièem¾ zmìna zøetelnosti obrazu odpovídá pøesnosti èoèky. První laboratorní mikroskopy umo¾nily desetinásobné zvìt¹ení, i kdy¾ v nových optických mikroskopech lze dosáhnout zvìt¹ení pøes tisícinu.