Pokladni cena 2017

V¹ichni daòoví poplatníci, kteøí jsou povinni evidovat prodej zbo¾í a slu¾eb prostøednictvím registraèní pokladny, si jsou dobøe vìdomi toho, kolik podrobných podmínek v dr¾ení a pou¾ívání diskutovaných zaøízení musí být provedeno. Prostøednictvím nápoje mezi tìmito po¾adavky je nutné provádìt pravidelnou technickou kontrolu pokladny. Co obsahuje a do jaké míry by mìlo být provedeno? Co je fiskální pokladna a technická kontrola? O tom.

V souladu se zákonem o DPH musí registraèní pokladny podléhat pravidelným technickým kontrolám. Po tomto datu byl tento okam¾ik prodlou¾en. Toto pøezkoumání provádí pøíslu¹ná slu¾ba. Pøed 1. prosincem 2008 probìhly technické kontroly registraèních pokladen s roèní uzávìrkou. S ohledem na v souèasné dobì platné právní pøedpisy musí být registraèní pokladny vhodné pro technické pøezkoumání ka¾dé dva roky od fiscalizace nebo od nového pøezkumu. V pøípadì, ¾e daòový poplatník tuto povinnost nesplní, mù¾e být pøedmìtem sankcí. Mluvíme zde mimo jiné o ulo¾ení pokuty daòovému poplatníkovi za daòový delikt, proto¾e zále¾itost, ¾e registraèní pokladna nepodléhá pravidelnému pøezkumu, je pova¾ována za nesprávné vedení knihy. Takové zdùvodnìní vychází z produktu 61 § 3 k.k¹.Vyvstává otázka, v jejich¾ rukou je taková kontrola provedena? Samozøejmì, ¾e pozorování období v dne¹ním úspìchu jde na daòového poplatníka, ale ne na místo. Majitel novitus delio pokladny by mìl tuto potøebu oznámit v dobì fúze. Pokladní slu¾ba spolu s § 31 odst. 1 písm. Pokladny by mìly v zásadì provádìt v rámci pìtidenní lhùty od oznámení povinnou technickou kontrolu pokladny.Daòový poplatník by mìl také uva¾ovat o tom, ¾e nedodr¾ení lhùty pro povinné pøezkoumání pokladny má za následek nutnost vrátit daòovou úlevu z úrovnì jejího nákupu. Daòoví poplatníci podléhají takovým sankcím, které ve lhùtì tøí let ode dne zahájení evidence prodeje zbo¾í / slu¾eb neprovedly pokladnu, aby byla odbornì zpùsobilá správným servisem ve stanovené lhùtì.Souhrnnì øeèeno, stojí za to pøipomenout, ¾e za dodr¾ování data inspekce je odpovìdný pouze u¾ivatel.