Oddileni logistiky v

®ádná velká servisní spoleènost nemù¾e být provozována bez efektivního logistického oddìlení. V závislosti na typu rolí bude poøadí v této kapitole zahrnovat rùzné buòky, které probíhají: skladování zbo¾í, doprava, plánování a nákup. Obrovské mno¾ství informací, které jsou zasílány bìhem tohoto procesu, vás nutí pøijmout IT øe¹ení. IT infrastruktura, která je obsazena v logistice, je zejména: elektronická zaøízení, internetové sítì, pøijímaè GPS a speciální software, který se obrací ke shroma¾ïování v¹ech znalostí.

V souèasné dobì se stále ménì èasto získávají z papírových faktur a nahrazují se on-line verzemi. Klíèem je proto pou¾ití Internetu nebo alespoò interní sítì v názvu, který bude akceptován pro krátký pøenos dat. Pøíkladem softwaru, který je úspì¹nì pøehráván v logistice, je metoda WMS. Jeho problémem je zefektivnit v¹echny procesy, které vznikají pøi øízení zbo¾í ve skladu. Tento systém poskytuje spolehlivý a faktický stav èasopisu a díky speciálním zaøízením je dùle¾ité zkontrolovat, kdy je daná produktová skupina kdykoliv. Dal¹í výhodou systému úlo¾i¹tì wms je mo¾nost, ¾e zamìstnanec napí¹e popis, který bude pøiøazen danému produktu. Tento ¹títek má pravdìpodobnì spoustu doplòujících informací a jeho tvorba je v souètu automatizace, proto¾e jeho zalo¾ení není ¾ádoucí odborné znalosti. Systém wms umo¾òuje dodateènou kvantitativní kontrolu, která spoèívá v kontrole, zda objednaný a dodaný sortiment souhlasí se skuteèným stavem. To také umo¾òuje naplánovat pøepravu zbo¾í, aby byl co nejkrat¹í. Je tøeba poznamenat, ¾e volba dobré skladovací metody wms by byla nabídka na import a export známá z mých vlastních zpùsobù podpory spoleènosti. IT v souèasné dobì hraje dùle¾itou roli v logistice spoleènosti. Tato øe¹ení budou zcela viditelná v logistických skladech, kde je pohyb zbo¾í silný, a zároveò je provádìno zasílání a vyzvedávání sortimentu. Aby tedy v¹echny procesy probíhaly hladce, mìly by být vyu¾ívány koordinovanì od týmu WMS.