Napoje chlazene

V horkých dnech lidé èasto sní o nápoj, který by také uspokojit jejich zájem a osvì¾it. V tomto pøípadì jsou koktejly dokonale konzultovány na bázi mléka, kefíru, pøírodního jogurtu nebo drceného ledu. Na internetu a vaøení mù¾ete najít spoustu vzorù pro zajímavé nápoje tohoto druhu. Samozøejmì mù¾ete zásobit chutné koktejly v restauraci, obchodì nebo v zmrzlinárnì, ale stojí za to se nauèit je uèit. Tam je pak nejen mnohem levnìj¹í øe¹ení, ale lep¹í. Experimenty v kuchyni dávají velkou spokojenost. Na¹e úsilí jistì ocení rodinní pøíslu¹níci nebo pøátelé, kteøí nav¹tíví horký den.

Banánový koktejlKoktejl, který pøipravuji nejèastìji, je ten, který má chu» na bázi mléka na bázi banánù. Banány lze získat kdykoliv v prùbìhu roku, a to nejen v létì, a mléko je okam¾ik pro montá¾ ka¾dé lednice. Kromì toho jsou banány jedním z nejvíce dostupných produktù na trhu. Pøijatý nápoj je lehký, dùle¾itý a zdravý - konec koncù, ka¾dý tlustý koktejl mù¾e být zpracován jako samostatné jídlo.

Jahodový koktejlDal¹ím zajímavým typem nápoje je poslední s jahodovou pøíchutí. Nejlep¹í je to udìlat v letní sezónì, od èervna do srpna, kdy jahody jsou nejlep¹í a nejjednodu¹¹í v ka¾dém stánku. Perfektním øe¹ením je kombinace mléka, jahod a banánù - tato speciální kniha bude jediným zá¾itkem pro na¹e chu»ové pohárky.

Tibettea ActiveTibettea Active - Jedinečný recept na zdravou páteř a klouby!

Samozøejmì mù¾ete mluvit recepty bez konce. Koktejl s ovocnou pøíchutí z malin, ostru¾in a borùvek? Proè ne! A to broskvové obèerstvení? V pøípadì broskví je drcený led vhodnìj¹í jako koktejlový základ ne¾ mléko nebo kefír. A co pí¹ete na smìs jahod a kiwi, sypané citronem? Jen nezapomeòte se pøesvìdèit, ¾e kiwi není silný - øíkám ze zku¹enosti.

Drtiè ovoceMy¹lenka na koktejl a finální produkty samozøejmì není v¹echno. Musíte mít významné vybavení. Multifunkèní kuchyòský robot spolehlivé firmy nebo solidní drtiè ovoce bude fungovat perfektnì. Na trhu je spousta takových produktù a stojí za to si je srovnávat a vybrat si ten, který nejlépe vyhovuje na¹im oèekáváním a potøebám. Myslím, ¾e stojí za to investovat do mixéru s ledem, který je u¾iteèný nejen pro ovocné dezerty, ale také pro výrobu ledové kávy.