Nakupovani 78 3 2015

V nedávné dobì kupujeme stále více potravin. Na¹e chladnièky jsou pøeplnìné a obchody se ohýbají pod tisíc výrobkù. Pøíli¹ velké mno¾ství potravin, které kupujeme, lze vidìt zejména pøed Vánocemi a v¹emi nepracovními dny. Pak nakoupíme spoustu produktù, z nich¾ bude èást pravdìpodobnì nevyu¾ita v ko¹i. Pøi nákupu potravin stojí za zvá¾ení, co opravdu potøebujeme. Pøi nákupu potravin na sklad, jsme se jídlo kazí, tak to není tvoøen a se stále populárnìj¹í dumpingu potravin, které skonèila.

Stojí za to zvá¾it víc ne¾ to, co opravdu chceme. Vhodným systémem je pøipravit nákupní seznam. Díky takovému dopisu dovolíme, co je po urèitou dobu nezbytné. Chceme zachovat jeden dùle¾itý bod - nic víc si nekupujeme. V této pøíle¾itosti nebudeme kupovat zbyteèné vìci, které se stanou na¹imi úsporami. Pokud v¹ak nejsme schopni se zdr¾et vìt¹ích nákupù, stojí za to vìdìt, kdy mù¾eme prodlou¾it ¾ivotnost výrobkù. Nejdùle¾itìj¹í také viditelná ¹kola je umístìní potravináøských výrobkù po nakupování, jak ji¾ bylo v chladnièce (v pøípadì výrobkù, které musí být uchovávány pøi nízkých teplotách, tj. Skøínì (u výrobkù, které potøebují tmavé a suché místo. Existuje dokonalý zvyk a obal vakuové fólie. Díky tomu mù¾eme výraznì prodlou¾it dobu pou¾itelnosti. Vakuovì balené výrobky se neskládají tak rychle, jsou zajímavé a udr¾ují si nutrièní cenu. Proto stojí za to co nejdøíve koupit speciální fólie pro vakuové balení. Není to stejná cena a díky stabilitì budeme tento film pou¾ívat pøi dlouhodobém a systematickém skladování potravin.