Moosky vzduch

ValgoSocksValgoSocks - Správné pono¾ky pro ¹pièaté a ploché nohy!

Den za dnem, také v bytì jako v samotném pracovním podniku, jsme obklopeni rùznými vnìj¹ími látkami, kterým je my¹lenka na¹eho trvání a stavu urèena. Kromì základní redundance, jako jsou: místo, teplota, vlhkost oblasti a to v¹e, jdeme dìlat dobøe s bohatými plyny. Vzduch, který dýcháme, není dokonale èistý, ale opylován, ve zbývající míøe samozøejmì. Pøed opylováním v konstrukci prachu máme ¹anci pou¾ívat masky s filtry, i kdy¾ v kouli existují dal¹í nebezpeèí, která se èasto nedají snadno zjistit. Pøilnou k nim zvlá¹tì jedovaté látky. Obvykle jsou odmaskované, ale s takovými zaøízeními, jako je senzor toxických plynù, který vybírá ¹patné prvky z obsahu a hlásí jejich pøítomnost, co¾ nás informuje o hrozbì. Toto nebezpeèí je bohu¾el nesmírnì ¹kodlivé vzhledem k tomu, ¾e nìkteré plyny, kdy¾ je oxid uhelnatý bez zápachu a jejich pøítomnost v obsahu pravidelnì vede k vá¾nému po¹kození zdraví nebo smrti. Kromì oxidu uhelnatého jsme také ohro¾eni jinými látkami, které senzor detekuje, jako dùkazem síranu, který je v obtí¾né koncentraci minimální a jeho cílem je okam¾itá paralýza. Dal¹ím toxickým plynem je oxid uhlièitý, stejnì nebezpeèný i amoniak - plyn, který se vyskytuje ve vzduchu, ale ve nebezpeènìj¹í koncentraci nebezpeèné pro lidi. Toxické detektory jsou také schopny detekovat ozón a oxid siøièitý, co¾ je alkohol, který je plnìj¹í ne¾ vzduch, a je touhou rychle zaplnit plochu kolem substrátu - proto, pokud jsme vystaveni tìmto prvkùm, mìli bychom senzory instalovat na správném místì, abychom se mohli cítit a informovat nás o tom. Dal¹í jedovaté plyny, které s námi mù¾e senzor provádìt, jsou korozivní chlor, stejnì jako vysoce toxický kyanovodík a snadno rozpustný ve vodì, ¹kodlivý chlorovodík. Jak to je, stojí za to instalovat senzor toxických plynù.