Modni navrhaoka studio loi

Minulá sobota se bude konat výstava nejnovìj¹í kolekce místního výrobce odìvù. Akce pøilákala mnoho divákù, kteøí chtìli vidìt, co by designéøi vaøili na pøí¹tí sezónu. Mezi diváky jsme mohli vidìt i nìkolik osobností, novináøù a politikù.Rafinovaný displej byl v nejjednodu¹¹ím detailu a celek probíhal bez jakýchkoliv pøeká¾ek. Mohli bychom obdivovat modely pøedstavující nádherné, letní, ruènì vyrobené obleèení. V jejich díle byly pou¾ity pouze originální a vzdu¹né tkaniny s dobrými barevnými barvami, vèetnì bavlny, lnu a hedvábí. Na¹i reportéøi byli nejlépe pokrytí vzdu¹nými, barevnými suknìmi maxi vyrobenými výhradnì z háèkování. Kromì nich byli potì¹eni krajkou, romantickými ¹aty a halenkami s ozdobami a vy¹ívanými bikinami. Pro lehké obleèení, návrháøi nabídli pro lidi, mimo jiné, pletené klobouky s bohatými kruhovými objezdy, zdobené krajkou a zajímavými kvìtinami.Po pøedstavení byla pøipravena aukce krásných svatebních ¹atù a poslední pøíle¾itost. ©aty byly pøedány osobì, která potøebovala zùstat anonymní. Navíc byly vydra¾eny nìkteré odìvy z poslední kolekce. Pøíjmy z posledního prodeje budou dány do místního dìtského domova. Je tøeba zdùraznit, ¾e spoleènost ochotnì podporuje rùzné dobré i bohaté akcie. Majitel opakovanì odlo¾il své vlastní prostøedky na prodej, a pokud pøedmìtem aukce byla i náv¹tìva ve vlastní továrnì.Mluvèí spoleènosti nám sdìlil, ¾e nejnovìj¹í kolekci pøijde do prodejen zaèátkem kvìtna. Kromì toho informoval, ¾e spoleènost plánuje zøídit internetový obchod, ve kterém by byly reverzní sbírky jasné ne¾ ve stacionárních obchodech.Rodinná módní znaèka existuje mezi nejvìt¹ími výrobci odìvù v rohu. V ka¾dé zemi je nìkolik továren. Zamìstnává nìkolik tisíc lidí, vèetnì vìt¹iny nejzajímavìj¹ích krejèích, krajèíøù a designérù. Tato spoleènost vyrábí sbírky v jednotì s drahými polskými designéry. Tyto sbírky jsou opravdu vyu¾ívány velmi dobøe, ¾e v¾dy pøed otevøením obchodu, kteøí jsou ochotni se navzájem poznat v dopoledních hodinách, jsou pøipraveni ve vysokých frontách. Tyto sbírky procházejí tímto dnem.Výsledky tohoto jména hrají s velkým významem ji¾ mnoho let, a to i ve svìtì iv zahranièí. Kdy¾ o ní pí¹e, nepøichází o mnoho spokojenosti, kterou obdr¾ela, a která dodává, ¾e výrobky mají nejlep¹í kvalitu.

Zobrazit ná¹ obchod: Lékaøské odìvy na jedno pou¾ití