Kodlivost uhli

LED nouzové osvìtlení názvu je pøevedena na pou¾ití nouzových východù a cest ve veøejných budovách. Nyní v hotelech, penzionech, stejnì jako v soukromém ubytování povinný by mìl být instalovány nouzové osvìtlení chodeb a nouzové východy. & Nbsp; nicménì nouzové ¾árovky dostane pøíli¹ mnoho energie a vy¾aduje napájení nouzové energie z velké baterie, èasto navíc nutné se projevuje ve vytvoøení samostatného montá¾ zaøízení pro osvìtlení pohotovost. Na¹tìstí, na domácím trhu se objevila dostateènì silné LED, které odhalilo opravdu skvìlou alternativu k ¾árovkám.

Vý¹e uvedené elektroluminiscenèní LED diody zabírají nìkolikrát ménì energie, jsou to ¹iroké technologie a jednoduché napájecí napìtí. LED nouzové osvìtlení kromì evakuaèního osvìtlení, osvìtlení evakuaèních tras, osvìtlení obytných budov se zvlá¹tním nebezpeèím, panické osvìtlení pøátelských zón a nouzového osvìtlení má také nouzové evakuaèní osvìtlení knih v oblasti zvlá¹tního nebezpeèí, tj. Místa, kde je vysoká pravdìpodobnost úrazu mezi zamìstnanci nebo druhá role v pøípadì selhání osvìtlení. Pøíklady takových nebezpeèných vlastností budou vykopávky a èinnosti s toxickými nebo výbu¹nými látkami. Také pøi úspìchu pøi plnìní povinností u rychle se rozvíjejících strojù je nutné umo¾nit zapnutí nouzového svìtla v poloze selhání bì¾ného osvìtlení.

V¹echna nouzová svítidla LED jsou vybavena mikroprocesorovými pøíkazy a jsou spojena komunikaèní sbìrnicí s centrální hlavou systému. Velkou výhodou moderního systému nouzového osvìtlení LED je skuteènost, ¾e nejbì¾nìj¹ím je distribuovaný systém, který dokazuje, ¾e evakuaèní armatury a rùzná zaøízení vstupující do úlo¾i¹tì systému mají oddìlené zdroje napìtí ve vìdomí baterií. Kompletní systém nouzového osvìtlení LED se skládá z centrální osoby, rozvadìèù a nouzových svítidel a komunikace mezi centrální jednotkou, rozvadìèi a svítidly je provedena na dvouvodièové sbìrnici.