Emar registraeni pokladny

Na základì vyhlá¹ky ministra financí ze dne 4. listopadu 2014 o registraèních pokladnách se nìkteøí poskytovatelé slu¾eb potýkali s dilematem, zda lep¹í volbou pro jejich zavedení je pokladna nebo daòová tiskárna. Stále existuje øada daòových poplatníkù, kteøí jsou finanènì zapojeni v pøípadì fyzických osob, z jejich souèasného závazku.

Øekli to autoøi, lékaøi, právníci, kadeøníci, kosmetici, vulkanizéry a ¾eny, které poskytují stravovací slu¾by. Prah, který odstoupil od povinnosti zaregistrovat elektronický obrat, stále zùstává 20 000. Podle ministra nová regulace umo¾ní omezit utajení skuteèného obratu a sní¾it tak ¹edou zónu.Pokladna je rozdìlena na tiskárnu tím, ¾e základní je zcela nezávislé vybavení, provozované prodávajícím a dané k výkonu jakéhokoli druhu podnikání nebo servisu. Jeho základna (PLU je umístìna uvnitø. Pøístroj je tedy urèen pro poskytovatele slu¾eb i pro malé a støední prodejny. Souèasnì to mù¾e být v rozsáhlých komerèních zaøízeních a je zde vìt¹í propagace systémové pokladny, která se provádí samostatnì nebo je knihou prodejního systému. Výhodou pokladny jsou malé nákupní náklady, ¹iroká ¹kála modelù, napøíklad pøenosná. Pro nevýhody a není mo¾né se podívat do skladu pøímo ze zaøízení, chybìjící mo¾nost vyu¾ívat komplexní systémy rabatù a vystavovat DPH faktury.Fiskální tiskárna Novitus bono nemù¾e být pou¾ita sama o sobì, chce být pøipojena k poèítaèi, a pokud ano, pojïme ji mít. Ovládá se poèítaèovým programem, který je ovládá pomocí rozhraní RS-232 nebo USB. Tiskárny jsou vìnovány pøedev¹ím velkým maloobchodním øetìzcùm s rozsáhlou komoditou (dokonce i desítkami tisíc produktù. Dal¹í výhody tìchto zaøízení, které vidí stejnou mo¾nost vystavení DPH faktury a tento pohled na dobu skladování, zatímco nevýhody jsou krásné nákupní náklady a po¾adované poèítaèové knihy.