Elektricka instalace poivisu

Elektrická instalace je tì¾ké tìlo, ve kterém musí v¹e fungovat spoleènì. Pokud samotný prvek sel¾e, mù¾e dojít k rozsáhlé katastrofì. Nejèastìji dochází k rozsáhlému zásahu elektrickým proudem nebo k po¾áru, kdy lidé mohou je¹tì umøít. Tak¾e se musíte postarat o elektrické instalace, pravidelnì provádìt kontroly provádìné kvalifikovanými elektrikáøi a pravidelnì odstraòovat v¹echny vady.

Jednou z nejdùle¾itìj¹ích zále¾itostí ve v¹ech elektrických instalacích je výbìr ochranných prvkù. Tento velký prvek mù¾e záviset na va¹em vlastním ¾ivotì nebo zdraví. Bezpeènostní zaøízení by mìla být polo¾ena na mnoha rovinách. Stará se o hlavní pojistku, která si musí pamatovat na jmenovitý proud nastavený elektrárnou pøi uzavírání smlouvy o dodávce elektøiny. Je vrácena tak, ¾e by bylo nesprávné shroma¾ïovat vìt¹í mno¾ství elektøiny, ne¾ ukazuje tento standard. Pokud tomu tak je, elektrické drátky pøed na¹ím bytem nebo úøadem práce by byly vyfukovány.Dále máme elektromìr také jako výsledek hlavního rozvadìèe. Rozvádìè existuje v srdci elektrické instalace. Ka¾dý okruh má svùj pùvod právì tam. Ka¾dý je poji¹tìn vhodnou pojistkou s urèeným jmenovitým proudem. Volba ochrany by mìla být provedena odborným elektrikáøem, který pro nás pøed zahájením provozu vytvoøí projekt elektroinstalace. V poslední fázi bude urèeno, kolik ¾ivých obvodù, jaké jsou síly a jaký proud proudí v nich. Je proto nesmírnì dùle¾ité, proto¾e chce vybrat vybraný prùøez vodièù v dùsledku pojistky s dobrým jmenovitým proudem. Je také pravda, ¾e souèasnì pou¾íváme takzvanou selektivitu ochrany, díky ní¾ v pøípadì zkratu bude vypnuta pouze pojistka dané oblasti a nikoliv hlavní ochrana, která by pøeru¹ila proudìní touhy do nìjakého domu.