Cnc prumyslove stroje

Dùle¾itý a lehký prùmysl potøebuje stroje pro vìci. Stroje mohou existovat odli¹nì, ale musí pou¾ívat jednu spoleènou stranu. Musí existovat dokument a musí být pøijat Úøadem technické kontroly. Tyto dva po¾adavky jsou naprosto nezbytné.Co kdy¾ se certifikace stroje neuskuteènila, kdy¾ jsme ji získali, jako dùkaz stáøí stroje (byl vyroben v letech, kdy takové po¾adavky neexistovaly, nebo nám emitent neposkytl pøíslu¹né osvìdèení?

Pokud nemáme certifikát, mù¾eme jej dát do stroje. V souèasné dobì musíte najít spoleènost, která má oprávnìní vydávat certifikáty. Certifikaci stroje pøedchází dùsledná analýza grafù, které máme. Existují souèasné elektrické, konstrukèní, pneumatické a hydraulické návrhy, které by mìly být dodány s prùvodní dokumentací. ®e nejsme takovou dokumentací, bylo to najímání certifikované spoleènosti, která obnoví schémata (pouze jedna, reprodukce projektù bude stra¹nì drahá, tak¾e pokud budeme nìkdy kupovat stroj bez schémat, tak si to rozmysleme dvakrát. Po analýze dokumentace neexistuje ¾ádná certifikace, pokud pro to neexistují ¾ádné pøeká¾ky.Certifikace strojù je pak prvním krokem na cestì ke koupi sto procent bezpeèného stroje. Po certifikaci navrhuje vyzvat Úøad technické kontroly ke kontrole. Pokud to dovolí Úøad technické kontroly, mù¾eme zamìstnancùm umo¾nit práci na stroji. Pokud v¹ak chceme mít záruku, ¾e ná¹ stroj je opravdu bezpeèný, doporuèuji provést audit minimálních nebo základních po¾adavkù.Certifikace strojù a audity základních po¾adavkù a auditù základních po¾adavkù je tedy oblastí èinnosti jedné a té¾e spoleènosti. Bìhem auditu minimálních po¾adavkù nebo základních po¾adavkù se provádìjí obdobné kontroly jako v prùbìhu provádìní certifikace. V¹echny modely a dokumentace výrobce jsou zpochybòovány a navíc jsou vy¾adovány samostatné pokyny a bezpeènostní øe¹ení. Mnoho spoleèností pùsobí v takové operaci, ¾e pokud si v¹imnou dobrých nedostatkù nebo nedostatkù v nás, sami navrhnou zmìny a zmìny s pøihlédnutím k plánu na zlep¹ení zdraví a bezpeènosti.