Chyba registraeni pokladny 94

Ka¾dý podnikatel, který má doma fiskální pokladnu, se potýká s problémy z druhé ruky, které lze vytvoøit. Stejnì jako v¹echna elektronická zaøízení nejsou registraèní pokladny bez rysù a nìkdy se zkazí. Ne vlastník firmy ví, ¾e v ka¾dém místì, kde se registr provádí pomocí pokladny, by mìl mít druhý takový pøístroj - jen v pøípadì selhání hlavního.

Neexistence zálo¾ní pokladny pøi prodeji zbo¾í nebo slu¾eb mù¾e mít za následek ulo¾ení sankcí daòovým úøadem, proto¾e to zabrání po¹kození prodejního dopisu pøi poru¹e hlavního zaøízení. Dokumenty ulo¾ené v pokladnì by mìly obsahovat servisní kní¾ku. V této skuteènosti jsou nejen v¹echny opravy zaøízení zadány, a tam jsou také tipy na fiskální pokladny nebo výmìnu jeho my¹lenky. Servisní kní¾ka vy¾aduje jedineèné èíslo, které bylo finanènímu úøadu doruèeno pokladní, jméno spoleènosti a adresa místa, kde byla hotovost pøijata. V¹echny tyto znalosti jsou nezbytné pro úspìch daòových kontrol. Jakákoliv obnova pamìti pokladny a její oprava se provádí na cvièení specializovaného servisu, se kterým by si ka¾dý podnikatel, který pou¾ívá pokladny, mìl pamatovat na podepsanou smlouvu. Co je dùle¾ité - mìli byste informovat finanèní úøad o v¹ech zmìnách ve slu¾bì pokladní. Tr¾by z fiskálních èástek by mìly být provedeny v nepøetr¾itém mìøítku, a proto pøi úspì¹ném zaplnìní pamìti pokladny je tøeba si vymìnit svùj názor na nový a zároveò si pøeèíst pamì». Ètení pamìti pokladny pravdìpodobnì pøedstavuje - i jako její opravu - provedenou, ale pouze autorizovanou osobou. Kromì toho tato práce vy¾aduje provedení v pøítomnosti zamìstnance daòového úøadu. Od pøeètení daòové pokladny se pøipraví pøíslu¹ný protokol, jeho¾ kopie sama vstupuje do daòového úøadu a druhá do podnikatele. Vy¾aduje, aby tento protokol byl ulo¾en spolu s dal¹ími dokumenty týkajícími se pokladny - jeho provoz mù¾e mít za následek ulo¾ení sankce úøadem.